Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Funkcjonowanie szkoły od 17.05.2021 r.

Czcionka:

W dniach 17-21 maja 2021 r. zaplanowano naukę stacjonarną dla 6 oddziałów (cztery klasy drugie ponadgimnazjalne oraz dwie klasy pierwsze ponadpodstawowe).

W dniach 24-28 maja 2021 r. w szkole będą uczyły się pozostałe oddziały, jednakże codziennie dla jednego oddziału zostanie zorganizowane wyjście integracyjne.

W okresie nauki hybrydowej uczniowie pozostający w domach będą nadal mieli zajęcia prowadzone za pomocą platformy edukacyjnej Microsoft Teams. Uczniowie  przebywający w szkole w pierwszych dniach po powrocie będą mieli zajęcia reintegracyjne z wychowawcami, tutorami, pedagogiem. Lekcje będą prowadzone przy użyciu metod eliminujących stres- metoda projektu, praca w grupach, w parach, lekcja odwrócona, itd.

Od 31.05.2021 r.  uczniowie wszystkich klas (13  klas) wrócą do nauki stacjonarnej w szkole. 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu głównym, przy dwóch wejściach do szatni oraz w każdym pomieszczeniu szkolnym.

Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk). Do szkoły mogą wejść osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Preferowany jest kontakt drogą mailową lub telefoniczną.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w gabinecie lekarskim, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Podczas przerw i w innych przypadkach przemieszczania się po korytarzach szkolnych oraz w toaletach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Dla każdej klasy zajęcia odbywają się w stałych przydzielonych salach (uczniowie przemieszczają się jedynie na zajęcia wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych-co wynika z podziału na grupy).

§W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

- w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzyławkami uczniów

§Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.                                  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.              

Możliwe jest prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu, np. w „ogródku herbacianym” lub na dziedzińcu szkolnym.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole ustalono uwzględniając zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

W szkole ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej, które zawiera Załącznik nr 1.

We współpracy z higienistką szkolną, ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (Załącznik nr 2).

Źródełko wody pitnej zostało wyłączone z użytku.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły powinny dezynfekować dłonie oraz mieć zakryte usta i nos.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.

Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do wskazanych koszy na śmieci.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka nie angażuje się w dyżury podczas przerw.

Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (gabinet lekarski), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zostaną zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustali się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANA ZE SZKOLNEGO GABINETU MEDYCZNEGO

 1. Do gabinetu należy wchodzić pojedynczo.
   
 2. Podczas wizyty należy nosić maseczkę ochronną bądź zasłaniać usta i nos.
   
 3. Po wejściu do gabinetu należy zdezynfekować ręce.
   
 4. Każdorazowo należy poddać się pomiarowi temperatury ciała.
   
 5. Podczas pobytu w gabinecie należy zachowywać bezpieczną odległość.
   
 6. W gabinecie należy unikać dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby.
   
 7. Podczas wizyty w gabinecie należy powstrzymać się od dotykania swojej twarzy.
   
 8. W miarę możliwości podczas wizyty w gabinecie nie należy korzystać z telefonu komórkowego.
   
 9. Po wyjściu z gabinetu należy zdezynfekować ręce.
   
 10. W oczekiwaniu na wizytę w gabinecie należy zachować bezpieczną odległość od innych osób oczekujących.
 11. W gabinecie wydzielono izolatorium. Uczeń będzie w się w nim znajdował pod opieką. Po odebraniu go przez rodzica lub opiekuna gabinet będzie zdezynfekowany. 

   

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie

§ 1

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej są zgodne z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. i określają warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określają zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników i kontaktami zewnętrznymi w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu i środków higieny dla użytkowników biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników biblioteki oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika biblioteki zakażenia koronawirusem.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu

i środków higieny dla użytkowników biblioteki

 1. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki .
 2. Ustala się limit 1 osoby przebywającej w bibliotece.
 3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń (co najmniej raz na godzinę), dezynfekcję powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 4. Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni i zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (minimum 1,5 m). Rodzice korzystający z biblioteki powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 2. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 metra).
 3. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem informacje o maksymalnej liczbie użytkowników mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 4. W trakcie korzystania z biblioteki należy zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 m).
 5. Zaleca się ograniczenie korzystania z komputera dostępnego w bibliotece. W przypadku korzystania  z komputera  należy zdezynfekować ręce, jak również stosować dezynfekcję urządzeń aktywowanych dotykiem (klawiatura, myszka).

 

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Zbiory udostępniane są wyłącznie drogą wypożyczeń na zewnątrz. Wolny dostęp do zbiorów nie jest możliwy, książki podawane są przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Obsługa czytelników na terenie biblioteki odbywa się pojedynczo w wypożyczalni.
 3. Wypożyczanie i zwrot książek odbywa się w wydzielonym do tego miejscu. Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba; pozostałe osoby oczekujące w kolejce poza terenem biblioteki muszą utrzymywać bezpieczną odległość między sobą – 1,5 m od innych osób. Należy zachować bezpieczną odległości od rozmówcy. Należy skrócić swoją obecność w bibliotece do niezbędnego minimum.

 

§6

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni i zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (minimum 1,5 m).
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.
 4. W przypadku zbiorów audiowizualnych  zalecane jest stosowanie procedur postępowania i kwarantanny  takich,  jak dla książek.

 

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia

u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie incydentu do dyrektora szkoły i postępowanie zgodne z obowiązującą  Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie

§8

Postanowienia końcowe

Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki szkolnej w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie w trakcie epidemii COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza