Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Nauka zdalna

Czcionka:

Informacja dyrektora I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

dla uczniów i rodziców w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 19.10 2020 r. nauczanie zdalne czyli będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Ewentualne problemy rodzic/pełnoletni uczeń zgłasza wychowawcy klasy. Wiedzę na temat dostępności urządzeń i sytuacji rodzinnej uczniów wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać uczącym w oddziale nauczycielom.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej . Formy pracy zdalnej to: np. materiały do pracy przesyłane do ucznia poprzez dziennik elektroniczny, polecenia i instrukcje wysyłanie sms – em lub mailowo, indywidualne konsultacje online lub mailowe; prowadzenie zajęć online w rzeczywistym czasie z całą klasą na platformie edukacyjnej Microsoft Teams-Office 365, oglądanie lekcji w TV. Ustawodawca dopuścił także możliwość kształcenia korespondencyjnego, czyli wysyłania i odsyłania materiałów edukacyjnych poprzez pocztę lub usługi kurierskie.
Obowiązują następujące zasady:
1. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (łącznie z podziałem na grupy).
2. Nie więcej niż połowa zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu może być prowadzona z użyciem monitorów ekranowych. Pozostała część zajęć powinna być prowadzona bez ich użycia (w oparciu np. o podręcznik, przygotowane przez nauczyciela materiały, zadania, ćwiczenia itp.)
3. W czasie swoich lekcji nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line - prowadzi lekcje przez komunikator, na platformie edukacyjnej lub oczekuje na ewentualne pytania czy uwagi uczniów w przypadku, gdy realizują oni daną lekcję bez użycia monitorów ekranowych.
4. W czasie trwania swoich lekcji nauczyciel będzie dostępny dla uczniów danej klasy/grupy (np. e-dziennik, poczta elektroniczna, komunikator,platforma edukacyjna Microsoft Teams- Office 365, fakultatywnie telefon)
5. Udział w lekcjach jest obowiązkowy dla uczniów. Nauczyciel będzie odnotowywał w e-dzienniku frekwencję uczniów.
6. Praca uczniów będzie tak planowana, aby uwzględniała potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich wysiłek umysłowy.
7. Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach, rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.

Wszelkie materiały do realizacji podstawy programowej są udostępniane dla każdego ucznia drogą elektroniczną. Dostęp do nich jest stały i uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach może je wykorzystać w procesie samokształcenia.
Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: ocenianie w trakcie zajęć on-line aktywności i odpowiedzi uczniów, prace pisemne wysyłane na mail nauczyciela lub komunikator, zadania wykonywane w aplikacjach np. Microsoft Teams , epodreczniki, indywidualne spotkania on-line lub inne ustalone z nauczycielem. Prace na bieżąco będą sprawdzane i oceniane.
Na stronie internetowej szkoły znajduje się informacja o terminach konsultacji dla uczniów i rodziców z nauczycielami.
Informacje o postępach uczniów w nauce i uzyskanych przez nich ocenach będą dostępne dla uczniów i rodziców w e-dzienniku lub przekazywane podczas konsultacji z nauczycielami. Na prośbę rodzica lub ucznia informacje te mogą być przesyłane drogą mailową, indywidualnie w Microsoft Teams lub
w inny ustalony z nauczycielem sposób.
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) - obowiązują warunki określone
w statucie szkoły. Przy czym pisemny wniosek do dyrektora szkoły może być wysłany elektronicznie na adres:

liceum.slowackiego@gmail.com.

Egzaminy będą przeprowadzane za pomocą narzędzi komunikacji głosowej np. Microsoft Teams lub innej wskazanej przez dyrektora szkoły aplikacji komunikacji bezpośredniej.


 

M.Kaim

 

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI

Zapraszamy

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza